Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie finansowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
Inicjatywa OPB w IF UJ jest dofinansowana przez Instytut Filozofii UJ w ramach projektu „Zintegrowany system zdalnego nauczania w IF UJ”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Możliwości uzyskania dofinansowań

Badania naukowe, czy to prowadzone indywidualnie czy zespołowo, łączą się z dużym nakładem pracy, czasu i niejednokrotnie kosztów. Koszty te wiążą się najczęściej z zakupem niezbędnych publikacji, wyjazdami konferencyjnymi, wyjazdami na kwerendy, tłumaczeniami i korektą językową artykułów. Aby ułatwić zdobywanie dofinansowań na realizację projektów na Platformie zostały zebrane informacje o możliwych formach dofinansowania działalności badawczej dla studentów.

Dofinansowanie z dotacji projakościowej Instytutu Filozofii UJ

W ramach dotacji uzyskać można finansowanie kosztów  rzeczowych związanych  z  udziałem  w  życiu naukowym. Są to dofinansowania w szczególności na koszty publikacji, kwerend, podróży i pobytu oraz opłat  konferencyjnych.

Dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów oraz program Diamentowy Grant skierowany do absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe.

Granty Narodowego Centrum Nauki

Spośród grantów Narodowego Centrum Nauki (NCN) najbardziej interesujące dla studentów I i II stopnia są programy Preludium - dla osób nieposiadających stopnia doktora - oraz Etiuda - dla osób na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej, które wszczęły przewód doktorski lub złożyły wiążące zobowiązanie o rozpoczęciu przewodu.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja oferuje stypendia naukowe skierowane do młodych wybitnych uczonych przed 30 rokiem życia:

Narodowe Centrum Badań i Rozwjou

Program Lider skierowany do młodych naukowców, mający na celu podnoszenie kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz poszerzenie kompetencji w zarządzaniu własnym zespołem badawczym.

Inne źródła finansowania - konkursy, stypendia zagraniczne, fundraising

Inne możliwe źródła finansowania pracy naukowej to konkursy dla naukowców organizowane przez fundacje, firmy, jednostki samorządu terytorialnego czy stowarzyszenia, programy stażowe i stypendialne umożliwiające podjęcie studiów lub badań za granicą czy wreszcie publiczne zbiórki środków.